Current position:Home > >Contact Us


Contact Us

     TEL: 86-10-85118709 85118672
     FAX: 86-10-65129134
  E-mail: youcheng1009@sina.cn
Leaders
President:
       Li Xiaolin
Vice Presidents:       
       Xie Yuan
       Hu Sishe
       Lin Yi
       Song Jingwu
       Li Xikui
General Secretary:
       Qing Boming
The Standing Council